Peuple - ethnie Koro / Bakoro

Pays : Nigéria

Copyright Google Maps